مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز  

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يكي از مديريتهاي وابسته به معاونت توسعه آموزش دانشگاه است كه در سال 1368 تحت عنوان مديريت ارزيابي و برنامه ريزي آموزشي شروع به فعاليت نمود و با تصويب و ابلاغ ساختار جديد وزارتخانه از سال 1374 به مديريت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي تغيير عنوان داد . مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)به عنوان مغز متفکر دانشگاه، مسئولیت ارتقاء کیفی آموزش را در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کشور بر عهده دارد. 
اهم وظایف و فعالیت های مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه به شرح زیر است:
    1. هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهای سلامت جامعه تحت پوشش دانشگاه
    2. سازماندهی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر ارتقای توانمندی های اعضاء هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی
    3. هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه
    4. سازماندهی، اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضا هیات علمی و فرایندهای یاددهی-یادگیری
    5. هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمون ها با هدف ارتقاء کیفی آزمونها
    6. هدایت و نظارت بر برنامه های آموزشی از راه دور و الکترونیکی دانشگاه 
    7. سازماندهی و نظارت بر فرایندهای شناسایی، جذب و بهره وری استعدادهای درخشان
    8. هدایت، تصویب، تامین بودجه و نظارت بر اجرای طرح های پژوهش در آموزش
    9. هدایت، هماهنگی، تسهیل، نظارت و ارزیابی، فعالیت های دانش پژوهی بر اساس آیین نامه مربوطه
    10. نظارت بر عملکرد و هماهنگ نمودن فعالیتهای دفاتر توسعه آموزش تابعه
    11. ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشی دانشگاه به مراجع زیربط
    12. ارائه مشاوره در طراحی و ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه


كميته هاي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي: 

- كميته پژوهش در آموزش

- كميته برنامه ريزي آموزشی

- كميته توانمندسازی اساتید

- كميته ارزشيابي

- کمیته دانشجویی

- دفتر استعدادهاي درخشان 

- کمیته آموزش الکترونیک (e-learning)

- دفاتر توسعه آموزشی دانشکده ها(EDO ) 

- کمیته آموزش پزشکی پاسخگو

 

تاریخ آخرین بروزرسانی : 96/12/16 ساعت 08:15


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0