• ساعت : ۱۶:۳۶:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 
  • کد خبر : ۸۰۳۱۱
بازدید تیم اعتباربخشی كلان منطقه ٤امایشی از دانشگاه علوم دوشنبه مورخ ١٣٩٨/١٠/٠٢ پزشكی دزفول
جناب آقای دکتر مهران حق پرست به همراه اعضاي محترم كارگروه اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه كلان منطقه٤امايشي، دوشنبه 02/10/98 به منظور رصد ميزان تحقق اهداف ماموريت مذكور، طبق برنامه زمانبندی شده از معاونت ها/اداره هاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي دزفول بازدید و پس از بررسي چك ليست ها و مستندات ملزوم، در ادامه با مسئولین دانشگاه در خصوص ارزیابی انجام شده گفتگو نمودند.
درنهايت مقرر گردید پس از اعلام پس خوراند از دانشگاه جندي شاپور به دانشگاه علوم پزشكي دزفول و رفع نواقص توسط ان دانشگاه، مستندات به همراه چك ليست هاي تكميل شده به دبيرخانه منطقه ٤ امايشي ارسال گردد.
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    مرکز مطالعات و توسعه آموزش

    V5.5.2.0