• ساعت : ۱۷:۳۲:۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ 
  • کد خبر : ۸۰۵۵۶
نشست مسئولین EDOدانشكده ها روز دوشنبه 98/10/23ساعت 11:30 الی 13:30 واقع در مركز مطالعات

در این نشست در خصوص ارائه شاخص های عملکردی دانشکده ها( دفاتر Edo) و ارائه مستندات کارپوشه اعضا محترم هیات علمی جدید الاستخدام مطالبی بیان گردید وهمچنین مقرر گردید پیگیری های لازم ( از طریق نامه نگاری با روسای محترم دانشکده ها) در خصوص اهمیت سهولت ارتباط مستقیم (اتوماسیون)مسئولین محترم Edo با مرکز مطالعات صورت پذیرد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    مرکز مطالعات و توسعه آموزش

    V5.5.2.0