پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 3 اسفند 1398

واحد پژوهش در آموزش

1- چشم انداز Vision

با توجه به اهمیت نقش آموزش و تغییرات و ابداعات فراوانی که در این زمینه در دنیا شده است، اهمیت پژوهش کاملاً روشن و مشخص شده است و با تحقیق پژوهش در زمینه آموزش میتوان به افزایش توانمندی مدرسان در ارتقاء  سطح دانش دست یافت. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در نظر دارد از طریق همکاری و حمایت  در انجام پژوهشهای آموزشی ضمن برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آموزشی و تدوین برنامه ها و روشهای  آموزشی گام مؤثری را در افزايش کیفیت آموزش در سطح ملی، محلی، منطقه ای و بین المللی برداشته و زمینه تولید و انتقال دانش مربوطه به این حوزه را طی سالهای آتی مستعد سازد.

2- مأموریت Mission

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی رسالت اصلی خود را ارتقاء کیفی سطح آموزش در دانشگاه می داند که از طریق فعالیت های برنامه ریزی شده، حمایت، هدایت و انجام پژوهش در آموزش تحقق می یابد. به همین دلیل این مرکز در صدد سیاست گذاری و مدیریت در زمینه های مختلف از جمله توسعه ساختار پژوهش در امور آموزش و بهره برداری مناسب از نتایج پژوهشهای انجام شده با تأکید بر تأمین نیازهای آموزشی و ارتقاء کیفیت آموزش در همه سطوح در دانشگاه می باشد.  

3- هدف Goal

ارتقاء کیفی سطح آموزش و یادگیری در دوره های مختلف آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بمنظور ارائه بهترین کیفیت خدمات آموزش و نهایتاً ارائه بهینه خدمات سلامت به آحاد جامعه از طریق:

1-     سعی در گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش

2-     تحول در برنامه های آموزشی در سطوح مختلف دانشگاه بر اساس فرصت ها و امکانات فن آوری نوین و استفاده از نتایج حاصل از تحقیقات

3-     هدفمند کردن تحقیقات آموزشی

4-     کمک به تقویت کمی و کیفی پژوهشهای آموزشی

5-     همکاری در هدایت و انجام پژوهش در آموزش به منظور بستر سازی جهت تصمیم گیری های آموزشی و افزایش کیفیت سطح آموزشی

6-     گسترش دسترسی به کتب مورد نیاز آموزش پزشکی از طریق توسعه منابع علمی آموزش در کتابخانه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

7- افزایش آشنایی اساتید با روشهای نوین آموزش ویادگیری

 

4- اهداف ویژه Objectives

1-     کمک به تدوین برنامه های پژوهش در آموزش گروههای آموزشی طی 5 سال آینده

2-     تهیه لیست اولویت های پژوهش در آموزش در سطح دانشگاه بر اساس گزارش حاصل از گروههای آموزشی دانشکده های مختلف

3-     اولویت بخشی به تصویب طرحهای پژوهشی مربوط به مسائل و مشکلات آموزشی

4-     کوشش جهت افزایش سهم اعتبارات طرحهای پژوهش در آموزش

5-     اصلاح روند تصویب طرحهای پژوهش در آموزش

6-     ارائه مشاوره به مجریان طرحهای پژوهش در آموزش

7-     برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقاء کمی و کیفی پژوهش در آموزش

8-     اعلام نتایج تحقیقات پژوهش در آموزش جهت بازنگری برنامه های درسی و چگونگی تدریس دروس در سطوح مختلف دانشگاهی

9-     کوشش برای افزایش سهم مقالات آموزشی – پژوهشی در نشریه های معتبر

10- سعی در اعطاء گرانت های پژوهشی به اعضاء هیئت علمی و دانشجویان جهت انجام طرح های تحقیقاتی مربوط به آموزش

11-  هدایت و همکاری با پایان نامه های مرتبط با آموزش پزشکی

12- مستند سازی فعالیت های انجام شده و نتایج بدست آمده از طرحهای پژوهشی- آموزشی در سطح دانشگاه

13- کوشش جهت تسهيل دسترسی به کتب و مجلات آموزش پزشکی و در اختیار قرار دادن منابع به افراد ذینفع

14-افزایش تعامل مجریان طرحهای پژوهشی و استفاده از نتایج این طرح ها در ارتقاء دانش پژوهی

5- فعالیت های واحد پژوهش در آموزش

1-     تهیه و تدوین ساختار پژوهش در آموزش

2-     تعیین اهداف کلی و اهداف ساختاری فعالیت های مربوطه

3-     تعیین اعضاء کمیته پژوهش در آموزش

4-     تنظیم و برگزاری شوراهای پژوهش در آموزش

5-     تنظیم و برگزاری کارگاههای لازم آموزشی پژوهشی

6-     تعیین روند و فرآیندهای مرتبط با مراجعین محترم حوزه پژوهش در آموزش

7-     اطلاع رسانی اعضاء هیئت علمی و دانشجویان در مورد فعالیت های حوزه

8-     تعیین محورهای پژوهش در آموزش بر اساس نیازها

9-     اولویت بندی و اختصاص منابع به طرحهای تحقیقاتی واصله

10- کارشناسی طرحهای تحقیقاتی از دیدگاه متدولوژیک از طریق مطرح کردن  آنها در کمیته پژوهش در آموزش

11- نظارت بر حسن اجرای طرحهای تحقیقاتی

12- همکاری با سایر واحدهای مرکز در طراحی مجدد واجرای علمی تر برنامه های مرکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش در صورت نیاز 

14- ثبت فعالیتهای پژوهشی کلیه اعضاء هیئت علمی فعال در حوزه آموزش پزشکی (شرکت در کنگره ها، چاپ مقالات و ...) در حوزه جهت ارائه گزارش سالانه، شرکت در هفته پژوهش و غیره

6- وظایف کمیته پژوهش در آموزش

·   ارائه پیشنهادات لازم و سازنده در مورد سیاست گذاری چگونگی انجام طرحهای تحقیقاتی با توجه به اهداف و شرایط حوزه پژوهش در آموزش

·   ترغیب و تشویق افراد مختلف هیئت علمی و دانشجویان جهت ارائه طرحهای تحقیقاتی مربوط به مسائل و مشکلات آموزشی از طریق نمایندگان واحدهاي مختلف

·   تهیه لیست اولویت های پژوهش در آموزش در گروههای مختلف آموزشی

·   تصویب یا رد طرحهای پژوهشی درآموزش بر  اساس اولویت­بندی آنها

·   ارائه مشاوره به مجریان طرحهای پژوهش در آموزش

·   برگزاری جلسات مشترک بین اعضاء گروههای آموزشی دانشکده های مختلف جهت تدوین اولویت های پژوهشی و ترغیب آنان به انجام پژوهشی های آموزشی

7- حیطه های پژوهش در آموزش

الف: پژوهش در آموزش تحصیلات علوم پایه و دکترای عمومی

ب: پژوهش در آموزش تخصصی

ج: پژوهش در آموزش مداوم

 

8- محورهای پژوهش در آموزش

·        برنامه ریزی آموزشی

·        ارزشیابی برنامه های آموزشی

·        ارزیابی دانشجو(آزمون ها، ارزیابی بالینی)

·        ارزیابی هیئت علمی

·        توانمند سازی اعضای هیئت علمی

· ·        آموزش مبتنی بر حل مسأله(PBL)

·        آموزش مبتنی بر جامعه و آموزش سرپایی

·        بکارگیری و ارزشیابی روشهای آموزشی دانشجو- محور

·        بررسی نیازهای آموزشی فراگیرندگان در مقاطع مختلف

·        آموزش بالینی

·        روشهای یاددهی و یادگیری

·        نظام انگیزش و تشویق در آموزش

·        آموزش و ارزیابی مهارت های ارتباطی

·        تفکر نقادانه و تفکر علمی

·        نظام حمایت از فراگیران

·        ارزشیابی روش های آموزش مداوم و ارتقاء مداوم حرفه ای

·        آموزش اخلاق پزشکی

·        مدیریت آموزش

·        ارزشیابی برنامه های آموزشی

·        مدیریت تغییر

·        بازنگری برنامه های آموزشی

9-  شرایط ارائه طرح های تحقیقاتی

طرحهای تحقیقاتی با مشخصات ذیل سریعتر مورد بررسی قرار گرفته و از اولویت بیشتری برخوردار است .

·        طرح های تحقیقاتی باید بر اساس مسائل و مشکلات مهم،اساسی واولویت دار آموزش علوم پزشکی باشد.

·        عناوین طرح های تحقیقاتی همراه با نوآوری و خلاقیت در آموزش علوم پزشکی باشد.

·         بودجه پیشنهادی منطقی باشد .

·        نتایج طرح تحقیقاتی در محل مرکز توسعه گزارش شده و سعی در ضمانت اجرائی خود را پیدا کند.

·        نتایج حاصل از انجام پروژه منجر به چاپ مقاله های علمی پژوهشی گردد.

آخرين بروز رساني: 9/02/1398


گروه دورانV5.5.2.0