پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 3 اسفند 1398

اعضای شورای پژوهشی

    دکتر کاوه اسلامی

    دکتر فاخر رحیم

   دکتر آرش فروزان

   دکتر محمد مومنی

   دکتر مهدی سیاح برگرد 

   دکتر علی دلیر روی فرد

  دکتر حسن برزگری

  

 

 


گروه دورانV5.5.2.0