پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 3 اسفند 1398
دستورالعمل معادل سازي و محاسبه امتيازات دانش پژوهي آموزشي
    روند بررسي فعاليت هاي دانش پژوهي

      گروه دورانV5.5.2.0