پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 3 اسفند 1398

مسئول کمیته آموزش اساتید: سرکار خانم دکتر شیده عصار

 

کارشناس کمیته آموزش اساتید: خانم الهام کربول

- cv

 

در راستای سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه و به منظور ارتقای سطح علمی اساتید و انتقال موثر تجارت و دستاوردهای آموزشی و همچنین افزایش کارایی و اثر بخشی کارگاه های علمی،هدف اصلی واحد آموزش اساتید بهبود کیفیت تدریس ( فرآیند یاددهی-یادگیری ) است.

عملکرد در دانشگاه ها وابسته به متغیر های زیادی می باشد که در بین آنها اعضای هیئت علمی خبره و توانمند از جایگاه خاصی برخوردار هستند و توانمندسازی اساتید یک نقش اساسی در ارتقاء و تعالی دانشگاهی و نوآوری ها بازی می کند امروزه توانمندسازی اساتید یک جزء مهم آموزش پزشکی شده و اهمیت آن در حال افزایش است.

 


گروه دورانV5.5.2.0