پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 3 اسفند 1398
نیروی انسانی
                                                 
 
     مسئول واحد استراتژیک                                                کارشناس واحد استراتژیک
   
     دکتر شاداب شاه علی                                                    فاطمه طهماسبی بلداجی
                cv
                                                                                    


گروه دورانV5.5.2.0