پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 3 اسفند 1398
اعضا کارگروه کمیته

اعضا کارگروه کمیته پژوهش در آموزش:

دکتر مهدی سیاح برگرد

دکتر کاوه اسلامی

دکتر فاخر رحیم

دکتر علی دلیرروی فرد

دکتر محمد مومنی


گروه دورانV5.5.2.0